เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 245
เดือนนี้7,467
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)65,478
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
นายชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน นางจินตนา เอี่ยมน้อย รองนายกเทศมนตรี และนายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรี ได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง...
วันนี้ ( 6 กันยายน 2566 ) นายชนินทร์ เพรชศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการเทศบาลท่าขนอน. ยินดีต้อนรับ นางสาวกัญจน์พร ทับพ์เพ็ชร ย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด และขอขอบคุณ นายก ไพฑูรณ์...
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน สมัยสามีญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พศ.2566 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าขนอน
งานจัดแสดงผ้าไหมไทยสุราษฎร์ธานี สิริพัสตรา ณ เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี เวลา 14.00-16.30
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล วิ่งเพื่อหารายได้สนับสนุนสตรี "เดินวิ่งเพื่อสตรีคีรีรัฐนิคม" ระยะทาง 4 กิโลเมตร ในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม
การแข่งขันกรีฑา นักเรียน นีกศึกษา และประชาชน อำเภอคีรีรัฐนิคม ประจำปี 2566 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นัดตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตและรับ-มอบพื้นที่ อนุญาตให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดินของการรถไฟฯ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขนอนสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พศ. 2566 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
 
image ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
กองช่าง : ซ่อมชุดโคมไฟส่องสว่างซอยเลียบคลอง [22 กันยายน 2566]
กองช่าง : ตัดเรื้อต้นไม้หักพาดทับสายไฟซอยนางแพ [22 กันยายน 2566]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ฉีดล้างถนนสายขุนคีรีบริเวณแยกสาธารณสุขลดปัญหาฝุ่นละอองในย่านชุมชน [21 กันยายน 2566]
กองช่าง : ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างถนนขุนคีรี [20 กันยายน 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
image ข่าวสารชวนรู้
พยากรณ์อากาศวันที่ 25 พ.ย.2565 [25 พฤศจิกายน 2565]
การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [5 สิงหาคม 2565]
พยากรณ์อากาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี [3 สิงหาคม 2565]
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ปลด"ใบกัญชา ใบกัญชง" พ้นบัญชียาเสพติด ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และสุขภาพตามวิถีพื้นบ้าน [1 สิงหาคม 2565]
 
บุคลากรภายใน
image ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
บริการข้อมูล

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
กสว.
21/09/2566
21/09/2566
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
กศ.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565
สน.บถ.
20/09/2566
21/09/2566
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ