เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 34
เดือนนี้ 5,176
เดือนที่แล้ว 9,664
ทั้งหมด 62,129

group คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group ฝ่ายสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group หัวหน้าส่วนราชการ
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล
(นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ)
รองปลัดเทศบาล
(นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ)
รองปลัดเทศบาล
(นางอรัญญา บางรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางอรัญญา บางรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
group สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายวิชัย นนท์เข็มพรม)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
(นายวิชัย นนท์เข็มพรม)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายพิพัศพล ศรีเพชรพูล)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายพิพัศพล ศรีเพชรพูล)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เอกชัย แซ่ภู่
เจ้าพนักงานธุรการ
เอกชัย แซ่ภู่
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายธีระพงษ์ วิเชียร)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายธีระพงษ์ วิเชียร)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายวรพจน์ เพชรศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายวรพจน์ เพชรศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสมพงษ์ จันทร์ช่วง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นายสมพงษ์ จันทร์ช่วง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นางสุธาสินี อ่อนสด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุธาสินี อ่อนสด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวจารุวรรณ บรรณสิทธิ์)
พนักงานจ้าง
(นางสาวจารุวรรณ บรรณสิทธิ์)
พนักงานจ้าง
group กองคลัง
(นางอรัญญา บางรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางอรัญญา บางรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางรุ่งทิวา กองแก้ว)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางรุ่งทิวา กองแก้ว)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางสาวจิราภร ไชยณรงค์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวจิราภร ไชยณรงค์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(น.ส.ลินดา รัชชะ)
พนักงานจ้าง
(น.ส.ลินดา รัชชะ)
พนักงานจ้าง
group กองช่าง
นายวีระชัย ปวีณพงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวีระชัย ปวีณพงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
(นายเมธา รัชชะ)
นายช่างศิลป์
(นายเมธา รัชชะ)
นายช่างศิลป์
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุวัฒน์ เศษบุรี
พนักงานจ้าง
นายสุวัฒน์ เศษบุรี
พนักงานจ้าง
group กองการศึกษา
(นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นางสาววารุณี นวลแก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาววารุณี นวลแก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
(นางนิภาวรรณ สมเพชร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางนิภาวรรณ สมเพชร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.ฐิรฉัตร ทีปะปาล)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.ฐิรฉัตร ทีปะปาล)
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิยะดา ยุงรัมย์
นักวิชาการศึกษา
นางสาววิยะดา ยุงรัมย์
นักวิชาการศึกษา
(นางอภิญญา พืชผล)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางอภิญญา พืชผล)
ผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.ปานใจ ศรเกษตริน)
พนักงานจ้าง
(น.ส.ปานใจ ศรเกษตริน)
พนักงานจ้าง
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
(นายไตรรัตน์ พิศนุพงศ์)
พนักงานขับรถขยะ
(นายไตรรัตน์ พิศนุพงศ์)
พนักงานขับรถขยะ
(นายพรศักดิ์ แก้วมุด)
พนักงานจ้าง
(นายพรศักดิ์ แก้วมุด)
พนักงานจ้าง
(นางสาวจุไรรัตน์ ปดิฐพร)
พนักงานจ้าง
(นางสาวจุไรรัตน์ ปดิฐพร)
พนักงานจ้าง
นางสาววิลาสินี คงปาน
พนักงานจ้าง
นางสาววิลาสินี คงปาน
พนักงานจ้าง
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารองค์กร
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่