info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 164
group คณะผู้บริหาร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางจินตนา เอี่ยมน้อย
รองนายกเทศมนตรีท่าขนอน
นางจินตนา เอี่ยมน้อย
รองนายกเทศมนตรีท่าขนอน
นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายอดิศักดิ์ หมกแดง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายอดิศักดิ์ หมกแดง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสวัสดิ์ สมาน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายสวัสดิ์ สมาน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
group ฝ่ายสภา
นายธวัชชัย สุขเกิด
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
นายธวัชชัย สุขเกิด
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
นายเทิดศักดิ์ คุ้มกัน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
นายเทิดศักดิ์ คุ้มกัน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางโสภี วิสาละ
สมาชิกสภาฯ
นางโสภี วิสาละ
สมาชิกสภาฯ
นายธีรศักดิ์ คชโสภณ
สมาชิกสภาฯ
นายธีรศักดิ์ คชโสภณ
สมาชิกสภาฯ
นางสาวกรวิกา จิปริก
สมาชิกสภาฯ
นางสาวกรวิกา จิปริก
สมาชิกสภาฯ
นายสมศักดิ์ ปิ่นทอง
สมาชิกสภาฯ
นายสมศักดิ์ ปิ่นทอง
สมาชิกสภาฯ
พ.ต.ประกอบ มณีแดง
สมาชิกสภาฯ
พ.ต.ประกอบ มณีแดง
สมาชิกสภาฯ
นายกิติรัตน์ เอกรัตน์
สมาชิกสภาฯ
นายกิติรัตน์ เอกรัตน์
สมาชิกสภาฯ
นายสนธยา สงพัฒน์แก้ว
สมาชิกสภาฯ
นายสนธยา สงพัฒน์แก้ว
สมาชิกสภาฯ
นางทิพาพร ทิพามณีกุล
สมาชิกสภาฯ
นางทิพาพร ทิพามณีกุล
สมาชิกสภาฯ
นายอนุชิต เกลี้ยงช่วย
สมาชิกสภาฯ
นายอนุชิต เกลี้ยงช่วย
สมาชิกสภาฯ
นายวุฒิเดช พิทักษ์ไทย
สมาชิกสภาฯ
นายวุฒิเดช พิทักษ์ไทย
สมาชิกสภาฯ
group หัวหน้าส่วนราชการ
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล
(นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ)
รองปลัดเทศบาล
(นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ)
รองปลัดเทศบาล
(นางอรัญญา บางรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางอรัญญา บางรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายวีระชัย ปวีณพงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวีระชัย ปวีณพงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
group สำนักปลัด
(นายวิชัย นนท์เข็มพรม)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
(นายวิชัย นนท์เข็มพรม)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
(นายวิชัย นนท์เข็มพรม)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
(นายวิชัย นนท์เข็มพรม)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
( นางกิตติยา จิตอารี )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
( นางกิตติยา จิตอารี )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายพิพัศพล ศรีเพชรพูล)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายพิพัศพล ศรีเพชรพูล)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
( นายเอกชัย แซ่ภู่ )
เจ้าพนักงานธุรการ
( นายเอกชัย แซ่ภู่ )
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายธีระพงษ์ วิเชียร)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายธีระพงษ์ วิเชียร)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายวรพจน์ เพชรศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายวรพจน์ เพชรศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสมพงษ์ จันทร์ช่วง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นายสมพงษ์ จันทร์ช่วง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นางสุธาสินี อ่อนสด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสุธาสินี อ่อนสด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวจารุวรรณ บรรณสิทธิ์)
พนักงานจ้าง
(นางสาวจารุวรรณ บรรณสิทธิ์)
พนักงานจ้าง
group กองคลัง
(นางอรัญญา บางรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางอรัญญา บางรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางรุ่งทิวา กองแก้ว)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางรุ่งทิวา กองแก้ว)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางสาวจิราภร ไชยณรงค์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวจิราภร ไชยณรงค์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(น.ส.ลินดา รัชชะ)
พนักงานจ้าง
(น.ส.ลินดา รัชชะ)
พนักงานจ้าง
group กองช่าง
(นายวีระชัย ปวีณพงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวีระชัย ปวีณพงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
(นายเมธา รัชชะ)
นายช่างศิลป์
(นายเมธา รัชชะ)
นายช่างศิลป์
(นางหัธยา บัวเย็น)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางหัธยา บัวเย็น)
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
พนักงานจ้าง
ว่าง
พนักงานจ้าง
group กองการศึกษา
(นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางสาววารุณี นวลแก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาววารุณี นวลแก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
(นางนิภาวรรณ สมเพชร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางนิภาวรรณ สมเพชร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.ฐิรฉัตร ทีปะปาล)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.ฐิรฉัตร ทีปะปาล)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววิยะดา ยุงรัมย์)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาววิยะดา ยุงรัมย์)
นักวิชาการศึกษา
(นางอภิญญา พืชผล)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางอภิญญา พืชผล)
ผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.ปานใจ ศรเกษตริน)
พนักงานจ้าง
(น.ส.ปานใจ ศรเกษตริน)
พนักงานจ้าง
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
(นายไตรรัตน์ พิศนุพงศ์)
พนักงานขับรถขยะ
(นายไตรรัตน์ พิศนุพงศ์)
พนักงานขับรถขยะ
(นายพรศักดิ์ แก้วมุด)
พนักงานจ้าง
(นายพรศักดิ์ แก้วมุด)
พนักงานจ้าง
(นางสาวจุไรรัตน์ ปดิฐพร)
พนักงานจ้าง
(นางสาวจุไรรัตน์ ปดิฐพร)
พนักงานจ้าง
(นางสาววิลาสินี คงปาน)
พนักงานจ้าง
(นางสาววิลาสินี คงปาน)
พนักงานจ้าง
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระบบข้อมูลข่าวสาร
Web mail
ทต.ท่าขนอน
E-Mail อีเมลล์
info@thakhanoncity.go.th
ทต.ท่าขนอน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายง่ายจัง
แค่ฟังก็เข้าใจ
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล