เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
group คณะผู้บริหาร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
โทร : 08-3069-1765
นางจินตนา เอี่ยมน้อย
รองนายกเทศมนตรีท่าขนอน
โทร : 06-1175-6336
นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
โทร : 09-8495-7598
นายอดิศักดิ์ หมกแดง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 09-5572-7885
นายสวัสดิ์ สมาน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 08-1897-3026
group ฝ่ายสภา
นายธวัชชัย สุขเกิด
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
โทร : 08-6278-4917
นายเทิดศักดิ์ คุ้มกัน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
โทร : 08-1970-5806
นางโสภี วิสาละ
สมาชิกสภาฯ
โทร : 08-1597-2688
นายธีรศักดิ์ คชโสภณ
สมาชิกสภาฯ
โทร : 08-1188-1677
นางสาวกรวิกา จิปริก
สมาชิกสภาฯ
นายสมศักดิ์ ปิ่นทอง
สมาชิกสภาฯ
โทร : 08-6267-6607
พ.ต.ประกอบ มณีแดง
สมาชิกสภาฯ
โทร : 08-1397-4626
นายกิติรัตน์ เอกรัตน์
สมาชิกสภาฯ
นายสนธยา สงพัฒน์แก้ว
สมาชิกสภาฯ
โทร : 08-5641-7141
นางทิพาพร ทิพามณีกุล
สมาชิกสภาฯ
โทร : 08-5601-5903
นายอนุชิต เกลี้ยงช่วย
สมาชิกสภาฯ
โทร : 09-1823-4121
นายวุฒิเดช พิทักษ์ไทย
สมาชิกสภาฯ
โทร : 09-8686-2381
group หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดเทศบาล
(นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ)
รองปลัดเทศบาล
โทร : 08-6475-8785
(นางอรัญญา บางรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-7271-5312
(นางสาวจรรธิรา อัยราคม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 09-5429-9565
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายวีระชัย ปวีณพงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-9874-7761
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
group สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายวิชัย นนท์เข็มพรม)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
( นางกิตติยา จิตอารี )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
( นางสาวปรมาวตี หนูแก้ว )
นักทรัพยากรบุคคล
( นางสาวอรวิสา ไชยเดช )
นิติกร
(นายพิพัศพล ศรีเพชรพูล)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
( นายเอกชัย แซ่ภู่ )
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายธีระพงษ์ วิเชียร)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายวรพจน์ เพชรศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสมพงษ์ จันทร์ช่วง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นางสุธาสินี อ่อนสด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวจารุวรรณ บรรณสิทธิ์)
พนักงานจ้าง
group กองคลัง
(นางอรัญญา บางรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางรุ่งทิวา กองแก้ว)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางสาวจิราภร ไชยณรงค์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(น.ส.ลินดา รัชชะ)
พนักงานจ้าง
group กองช่าง
(นายวีระชัย ปวีณพงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธา
(นายเมธา รัชชะ)
นายช่างศิลป์
(นางหัธยา บัวเย็น)
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
พนักงานจ้าง
group กองการศึกษา
(นางสาวจรรธิรา อัยราคม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางสาววารุณี นวลแก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาววรรณธิดา พันรังษี)
นักพัฒนาชุมชน
(นางนิภาวรรณ สมเพชร)
ครู
(นางสาวฐิรฉัตร ทีปะปาล)
ครู
(นางสาววิยะดา ยุงรัมย์)
นักวิชาการศึกษา
(นางอภิญญา พืชผล)
ผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.ปานใจ ศรเกษตริน)
พนักงานจ้าง
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
(นายไตรรัตน์ พิศนุพงศ์)
พนักงานขับรถขยะ
(นายพรศักดิ์ แก้วมุด)
พนักงานจ้าง
(นางสาวจุไรรัตน์ ปดิฐพร)
พนักงานจ้าง
(นางสาววิลาสินี คงปาน)
พนักงานจ้าง