info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 190
folder แบบฟอร์มต่างๆ
insert_drive_file หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file หนังสือยินยอมผู้ควบคุมงาน น.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file ใบแจ้งขุดดินถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
insert_drive_file ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file แบบคำขออนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227 |
insert_drive_file แบบคำขอใช้น้ำประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file คำร้องสาธารณูปโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
insert_drive_file คำร้องทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file คำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
insert_drive_file คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แบบ ข.8 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร แบบ ข.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ แบบ ข.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร แบบ ข.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร แบบ ข.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file คำขอต่อใบอนุญาต ธพ.น.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระบบข้อมูลข่าวสาร
Web mail
ทต.ท่าขนอน
E-Mail อีเมลล์
info@thakhanoncity.go.th
ทต.ท่าขนอน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายง่ายจัง
แค่ฟังก็เข้าใจ
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล