messager
 
เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอนเรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 ตามพะราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 4
ประชาสัมพันธ์ สำรวจการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในโครงการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เทศบาลตำบลท่าขนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 15
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 38
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 13
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 8
ประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 โดยใช้เครื่อง Tablet poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 14
ประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 21
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศเพื่อกำหนดสินค้าควบคุมและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าควบคุม จำนวน 3 ฉบับ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 16
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเฉพาะเรื่องตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากจำนวน 2 ฉบับ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 15
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอนเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณหน้าวัดปราการ ถนนซอยชลวิถี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 19
ประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พศ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศเทศบาลท่าขนอนเรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 104
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 20
ประกาศ เทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างไหล่ถนนพร้อมทางเท้า ค.ส.ล.สายท่าขนอน 7 (ด้านขวาทาง) หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 12
ประกาศ เทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู (U) ต่อจากหน้าร้านบรรหาร ระยะที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 11
ประกาศ เทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายท่าขนอน 15 (ออมสิน) หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 26
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน ชุมชนรถไฟ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน ชุมชนหน้าอำเภอ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 15
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน ชุมชนบ้านท่า poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 16
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน ชุมชนตลาดใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 37
1 - 20 (ทั้งหมด 205 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11