info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 260
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo เชิญชวนคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ ขึ้นทะเบียนเพื่อรับการช่วยเหลือจาก พม. poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2564 "ลอยกระทงวิถึใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคใต้แทนตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ "ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564" poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file การขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 67) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ LINE Application poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file การประกาศวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file การสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทยประจำอำเภอ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
1 - 20 (ทั้งหมด 133 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระบบข้อมูลข่าวสาร
Web mail
ทต.ท่าขนอน
E-Mail อีเมลล์
info@thakhanoncity.go.th
ทต.ท่าขนอน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายง่ายจัง
แค่ฟังก็เข้าใจ
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล