เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 126
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 67)
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ LINE Application
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file การประกาศวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file การสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทยประจำอำเภอ
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file การแต่งตั้งคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file แจ้งรายนามประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ นายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองตะลุบัน
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file สนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564"
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7]
photo ประชาสัมพันธ์โครงการ "บอกดิน ๒" poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 38
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านการเมืองแห่งการเรียนรู้
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo โครงการก้าวท้าใจ Season 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประมูลให้สัมปทานการเก็บรังนกอีแอ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
photo โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย จังหวัดสุราฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ลงทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
1 - 20 (ทั้งหมด 118 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่