info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 259
folder บริการประชาชน
insert_drive_file ติดต่อเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file กฎหมายที่เกี่ยวข้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file แผนบริหารความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
insert_drive_file แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริจ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน:การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน:การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน:การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน:การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน : ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระบบข้อมูลข่าวสาร
Web mail
ทต.ท่าขนอน
E-Mail อีเมลล์
info@thakhanoncity.go.th
ทต.ท่าขนอน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายง่ายจัง
แค่ฟังก็เข้าใจ
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล