info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 258
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file การออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายออก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายปลายทาง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายเข้า poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file การรับแจ้งการตายเกินกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
1 - 20 (ทั้งหมด 91 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระบบข้อมูลข่าวสาร
Web mail
ทต.ท่าขนอน
E-Mail อีเมลล์
info@thakhanoncity.go.th
ทต.ท่าขนอน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายง่ายจัง
แค่ฟังก็เข้าใจ
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล