เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file การแก้ไขรายการกรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อยเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
insert_drive_file การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file การขอเลขที่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file การจำหน่ายชื่อรอง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file การจำหน่ายชื่อสกุล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูงพ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
1 - 20 (ทั้งหมด 91 รายการ) 1 2 3 4 5