messager
 
เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
folder หนังสือสั่งการ
แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1392
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1