เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
info_outline ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป ภูมิประเทศ เทศบาลตำบลท่าขนอนตั้งอยู่ในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากจังหวัด 65 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ริมแม่น้ำพุมดวง ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาและที่สวน เหมาะที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาณาเขต ทิศเหนือ จดทางรถไฟสายสุราษฎร์ธานี-คีรีรัฐนิคม ทิศใต้ จดแม่น้ำพุมดวง ทิศตะวันออก จดคลองกำปัง ทิศตะวันตก จดคลองหยวย ลักษณะภูมิอากาศ มี 2 ฤดู คือ ร้อน และ ฝน อุณหภูมิเฉลี่ย 28-40 องศาเซลเซียส ลักษณะของดิน มีพื้นที่ดินที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก เป็นดินร่วนปนทราย ลักษณะของไม้และป่าไม้ เขตเทศบาลมีพื้นที่ป่าไม้ชุมชน ไม้ที่พบเป็นไม้ผล และเป็นไม้เนื้ออ่อน จำนวนประชากร จำนวนประชากรเทศบาลตำบลท่าขนอน มีประชากรจำนวน 1,924 คน
แยกเป็นเพศชาย 967 คน เพศหญิง 957 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 565 ครัวเรือน
คิดเป็นประชากรโดยเฉลี่ย 586 คน/ตารางกิโลเมตร
ข้อมูลประชากร

ด้านการปกครอง
ด้านการปกครอง เทศบาลตำบลท่าขนอน แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ชุมชน คือ 1. ชุมชนบ้านท่า 2. ชุมชนตลาดเก่า 3. ชุมชนหน้าอำเภอ 4. ชุมชนตลาดใหม่ 5. ชุมชนรถไฟ เขตการเลือกตั้ง แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต คือ เขต 1 คือ ชุมชนตลาดใหม่ ชุมชนหน้าอำเภอ ชุมชนรถไฟชุมชนตลาดเก่า (บางส่วน) เขต 2 คือ ชุมชนบ้านท่า ชุมชนตลาดเก่า (บางส่วน) ด้านการเมือง บุคลากรฝ่ายการเมือง จำนวน 5 คน 1. นายชนินทร์ เพชรศรี ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน 2. นางจินตนา เอี่ยมน้อย ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน 3. นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน 4. นายสวัสดิ์ สมาน ตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน 5. นายอดิศักดิ์ หมกแดง ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน บุคลากรฝ่ายสภาเทศบาล จำนวน 12 คน ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล 1. นายธวัชชัย สุขเกิด ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 2. นายเทิดศักดิ์ คุ้มกัน ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 3. นางโสภี วิสาละ ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 4. นางสาวกรวิกา จิปริก ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 5. พ.ต.ประกอบ มณีแดง ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 6 .นายธีรศักดิ์ คชโสภน ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 7. นายกิติรัตน์ เอกรัตน์ ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 8 .นายสมศักดิ์ ปิ่นทอง ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 9. นายสนธยา สงพัฒน์แก้ว ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 10. นางทิพาพร ทิพามณีกุล ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 11. นายอนุชิต เกลี้ยงช่วย ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 12. นายวุฒิเดช พิทักษ์ไทย ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
บุคลากรเทศบาล

ข้อมูลเฉพาะด้าน
ข้อมูลเฉพาะด้าน ด้านการศึกษา เทศบาลมีสถานศึกษา 4 แห่ง คือ - โรงเรียนบ้านท่าขนอน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน สังกัดเทศบาลตำบลท่าขนอน - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคีรีรัฐนิคม - โรงเรียนอนุบาลตรีพัฒน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนของเอกชน
ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกตาม ประเภทของสถานศึกษา