เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 79
เดือนนี้ 5,221
เดือนที่แล้ว 9,709
ทั้งหมด 62,174

info_outline ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

ภูมิประเทศ

          เทศบาลตำบลท่าขนอนตั้งอยู่ในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากจังหวัด 65 กิโลเมตร  สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ริมแม่น้ำพุมดวง ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาและที่สวน เหมาะที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม

อาณาเขต

                    ทิศเหนือ                     จดทางรถไฟสายสุราษฎร์ธานี-คีรีรัฐนิคม

                    ทิศใต้                         จดแม่น้ำพุมดวง

                    ทิศตะวันออก                จดคลองกำปัง

                    ทิศตะวันตก                  จดคลองหยวย

ลักษณะภูมิอากาศ มี 2 ฤดู  คือ   ร้อน   และ ฝน  อุณหภูมิเฉลี่ย   28-40 องศาเซลเซียส

ลักษณะของดิน

                   มีพื้นที่ดินที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก เป็นดินร่วนปนทราย

ลักษณะของไม้และป่าไม้

เขตเทศบาลมีพื้นที่ป่าไม้ชุมชน  ไม้ที่พบเป็นไม้ผล และเป็นไม้เนื้ออ่อน

 จำนวนประชากร

จำนวนประชากรเทศบาลตำบลท่าขนอน มีประชากรจำนวน 1,963 คน แยกเป็นเพศชาย 997 คน     เพศหญิง 966 คน  มีครัวเรือนทั้งสิ้น 565 ครัวเรือน คิดเป็นประชากร   โดยเฉลี่ย 586 คน/ตารางกิโลเมตร

(ข้อมูลประชากรจากสำนักทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลเทศบาล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 )

หมู่ที่

  ชื่อหมู่บ้าน

   ประชากร

   รวม

หมายเหตุ

   ชาย

  หญิง

1

ชุมชนหน้าอำเภอ

  241    

234

 475     

 

 

ชุมชนตลาดใหม่

 137

133

 270

 

 

ชุมชนรถไฟ

 172 

172

344

 

 

ชุมชนตลาดเก่า ม.7 บางส่วน 

 243

 248   

491

 

2

ชุมชนบ้านท่า

192

172

364

บางส่วน

รวม

985

959

1,944

 

จำนวนประชากรในเขตเทศบาล จำแนกตามกลุ่มอายุ

ช่วงอายุ

เพศ

รวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

 

อายุ 0 – 5 ปี

96

62

158

 

อายุ 6 -10 ปี

78

74

152

 

อายุ 11 – 15 ปี

41

42

83

 

อายุ 16 – 20 ปี

57

48

105

 

อายุ 21 – 25 ปี

62

70

132

 

อายุ 26 – 30 ปี

73

60

133

 

อายุ 31 – 35 ปี

84

80

164

 

อายุ 36 – 40 ปี

56

73

129

 

อายุ 41 – 45 ปี

90

74

 

 

ด้านการปกครอง

 ด้านการปกครอง 

             เทศบาลตำบลท่าขนอน แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ชุมชน คือ
 
1.  ชุมชนบ้านท่า        
 
2.  ชุมชนตลาดเก่า  
 
3.  ชุมชนหน้าอำเภอ      
 
4.  ชุมชนตลาดใหม่    
 
5.  ชุมชนรถไฟ              
 
             เขตการเลือกตั้ง
 
           แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต  คือ      
 
  เขต 1 คือ ชุมชนตลาดใหม่ ชุมชนหน้าอำเภอ ชุมชนรถไฟชุมชนตลาดเก่า (บางส่วน)  
 
  เขต 2 คือ ชุมชนบ้านท่า ชุมชนตลาดเก่า (บางส่วน)    
 
ด้านการเมือง
 
บุคลากรฝ่ายการเมือง   จำนวน 5 คน
 
1. นายชนินทร์  เพชรศรี         ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
 
2. นางจิตนา    เอี่ยมน้อย       ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
 
3. นายทนงศักดิ์ นันทคีรี       ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
 
4. นายสวัสดิ์    สมาน             ตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
 
5. นายอดิศักดิ์ หมกแดง        ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
 
บุคลากรฝ่ายสภาเทศบาล จำนวน 12 คน ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
 
1. นายสัญญา สังข์คร             ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
 
2. นางปรียา เสวกมาศ            ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
 
3. ส.อ.ครินทร์ แย้มมณี           ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
 
4. นายเกียรติศักดิ์ คำแผ้ว      ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
 
5. นายชัชรินทร์ วิโรจน์           ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
 
6 .นายธีรศักดิ์ คชโสภน         ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
 
7. นายวรรณศิลป์ วงค์พิพันธ์ ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
 
8 .นายสมศักดิ์ ปิ่นทอง           ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
 
9. นายสันติศักดิ์ สุขเกิด         ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
 
10. นายสุภาพ มานะชำนิ       ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
 
11. นายอนุชิต เกลี้ยงช่วย     ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
 
12. นายเทิดศักดิ์ คุ้มกัน        ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
 
บุคลากรเทศบาล   จำนวน 32

หน่วยงาน                 

พนักงานเทศบาลสามัญ     

ลูกจ้างประจำ   

พนักงานจ้างตามภารกิจ  

พนักงานจ้างทั่วไป   

รวม    

สำนักปลัดเทศบาล

8

1

4

1

14

กองคลัง

3

-

1

1

5

กองช่าง

2

-

1

1

4

กองสาธารณสุขฯ

1

1

-

2

4

กองการศึกษา

4

-

2

1

7

รวม

17

2

9

5

34

ข้อมูลเฉพาะด้าน

  ข้อมูลเฉพาะด้าน

ด้านการศึกษา เทศบาลมีสถานศึกษา 4 แห่ง คือ

โรงเรียนบ้านท่าขนอน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

-    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน สังกัดเทศบาลตำบลท่าขนอน

-    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคีรีรัฐนิคม

-    โรงเรียนอนุบาลตรีพัฒน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนของเอกชน

   ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกตาม ประเภทของสถานศึกษา  

ประเภท

ชื่อ

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

โรงเรียน

บ้านท่าขนอน

258

244

502

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน

18

26

44

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่