messager
 
เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
( นางสาวหาซือนะ สะแต )
นักวิชาการสาธารณสุข
( นายไตรรัตน์ พิศนุพงศ์ )
พนักงานขับรถขยะ
( นางสาวจุไรรัตน์ ปดิฐพร )
พนักงานจ้าง
( นางสาววิลาสินี คงปาน )
พนักงานจ้าง