เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 50
เดือนนี้ 5,192
เดือนที่แล้ว 9,680
ทั้งหมด 62,145

การประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลท่าขนอน ประจำเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 7/2563)
รายละเอียด : วันนี้ (2 ตุลาคม 2563) ท่านชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลท่าขนอน ประธานชุมชน รองประธานชุมชน คณะกรรมการ สมาชิกของชุมชนทั้ง 5 ชุมชน ได้แก่ชุมชนรถไฟ ชุมชนหน้าอำเภอ ชุมชนตลาดใหม่ ชุมชนตลาดเก่า ชุมชนบ้านท่า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนอน (หลังเก่า) เพื่อรับทราบข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังสมาชิกชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และนำความต้องการ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนมานำเสนอให้เทศบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่