เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 98
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
รายละเอียด : วันนี้ (14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) ท่านชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน มอบหมายให้ คุณจินตนา เอี่ยมน้อย และคุณเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมการประชุมในโครงการเสริมสร้างเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล รวมทั้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนส่วนราชการ อสม. สภาเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนอน และทดสอบ Mobile Application "คุ้มครองเด็ก" ซึ่งเป็นระบบรับแจ้งเหตุการประสบปัญหาของเด็ก ได้อย่างรวดเร็ว
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่