เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 83
เดือนนี้ 5,225
เดือนที่แล้ว 9,713
ทั้งหมด 62,178

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าขนอน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด : วันนี้ (7 ตุลาคม 2563) ท่านชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน ได้มอบหมายให้ คุณจินตนา เอี่ยมน้อย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าขนอน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนอน (อาคารเก่า) เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลท่าขนอน เพื่อที่จะเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศเป็น แผนการดำเนินงาน ต่อไป
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่