info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 163
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อไฟไซเรน ไฟฉุกเฉิน แบบใหญ่ ๔๒ LED รุ่น ๑๘ H สีแดงล้วน จำนวน ๒๐ ชุด (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลี่น (จารบีทนความร้อน ขนาด ๑๘ กก.) จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ประแจพร้อมลูกบล๊อกซ์ฯ) งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อคุรุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นละอองฝอย) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๓๙,๗๐๐.- บาท (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ,เครื่องปริ้นเตอร์,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์และสำรองไฟ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน ๒ เครื่อง กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อโน๊ตบุ๊ค จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาเช็คระยะ ๒๙๐,๐๐๐ กม พร้อมซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง นข ๒๕๘๗ สฏ (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนอน (หลังเก่า) แนวถนน ลานกิจกรรม ท่าน้ำ รวมไม่น้อยกว่า 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจ้ดซื้อรถประจำตำแหน่ง (สำนักปลัด ) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาบริการกวาดขยะบริเวณถนน ซอย ทางเท้าทั้ง ๒ ฝั่งถนน หรือทางสาธารณะต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาบริการกวาดขยะบริเวณถนน ซอย ทางเท้าทั้งสองฝั่งถนน ที่หรือทางสาธารณะต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะฝอย ถนน และ ซอย จำนวน ๔๑ สาย ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ถนนและซอยจำนวน ๔๑ สาย ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาบริเวณกวาดขยะบริเวณถนน ซอย ทางเท้าทั้ง ๒ ฝั่งถนน ที่หรือทางสาธารณะต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนบ้านท่าขนอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทรงเหลี่ยม มีขาคาดเอ) จำนวน ๔๐ ตัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้อพัดลมติดผนังอุตสาหกรรม ๑๘ นิ้ว ๒ สายดึง จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาเก็บขยะในเขตเทศบาล (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างเหมาเก็บขยะในเขตเทศบาล ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาบริการกวาดขยะบริเวณถนน ซอย ทางเท้าทั้ง ๒ ฝั่ง ถนน ที่หรือทางสาธารณะต่าง ในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน ตั้ง ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างเหมาบริการกวาดขยะบริเวณถนน ซอย ทางเท้าทั้ง ๒ ฝั่ง ถนน ที่หรือทางสาธารณะต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างเหมาบริการวาดขยะบริเวณถนน ซอย ทางเท้าทั้ง ๒ ฝั่ง ถนน ที่หรือทางสาธารณะต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน ตั้งแต่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างจ้างเหมาทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเทศบาลตำบลท่าขนอน (ที่ทำการชั่วคราวหลังใหม่) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน ๑๐๒ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านท่า (ม.2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างเหมาซ่อมโคมไฟโซล่าเซลส์ภายในเขตเทศบาล จำนวน ๑๗ จุด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP ๓๐ A จำนวน ๔ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
1 - 50 (ทั้งหมด 196 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
1631034000 ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระบบข้อมูลข่าวสาร
Web mail
ทต.ท่าขนอน
E-Mail อีเมลล์
info@thakhanoncity.go.th
ทต.ท่าขนอน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายง่ายจัง
แค่ฟังก็เข้าใจ
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล