ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด :

เทศบาลตำบลท่าขนอน ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริม ปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน.

ชื่อไฟล์ : Wqd65xFThu14113.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้