ชื่อเรื่อง : ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด :

เทศบาลตำบลท่าขนอน ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่... พ.ศ. ....ผ่านทางระบบกฎหมาย www.law.go.th


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ยกร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 โดยขยายเพดานอัตราการส่งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกินร้อยละสิบ เพื่อเป็นหลักประกันในการจ่ายบำเหน็จบำนาญให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและได้จัดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่... พ.ศ. ....ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่... พ.ศ. ....ผ่านทางระบบกฎหมาย www.law.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ชื่อไฟล์ : O2drtivMon30627.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้


ชื่อไฟล์ : kxso01FMon30900.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 187ghSaMon30913.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้