ชื่อเรื่อง : ซื้อบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวนรวม ๑๘๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง