ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องสำรองไฟ สำหรับการเตรียมการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง