ชื่อเรื่อง : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ งานป้องกันฯ