ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP ๓๐ A จำนวน ๔ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง