ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเก็บขยะในเขตเทศบาล (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง