ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมติดผนังอุตสาหกรรม ๑๘ นิ้ว ๒ สายดึง จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง