ชื่อเรื่อง : ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง