ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็ก ๓๔ คน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง