ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง