ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน จำนวน ๓๑ คน ๆ ละ ๒๑ บาทต่อวัน จำนวน ๒๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง