ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเดิมเป็นอาคารอเนกประสงค์ หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)