ชื่อเรื่อง : ซื้อถังน้ำมีฝาปิด ขนาด ๒๘ ลิตร โครงการอบรมและคัดแยกขยะในครัวเรือน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง