ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง