ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง