ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดตั้งพัดลมติดฝาผนัง พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งพรัอมท่อ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง