ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง