ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ(420-55-0006) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง