ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเลือกตั้ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง