ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง