ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง