ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง