ชื่อเรื่อง : จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง