ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง