ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดสร้างภาพพร้อมหมึก เครื่องแฟกซ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง