info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 271
folder ข่าวรับสมัครงาน
insert_drive_file รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260 |
insert_drive_file รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313 |
insert_drive_file รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบ วันเวลาและสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229 |
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244 |
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
insert_drive_file เรื่อง เปลี่ยนแปลงการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลท่าขนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระบบข้อมูลข่าวสาร
Web mail
ทต.ท่าขนอน
E-Mail อีเมลล์
info@thakhanoncity.go.th
ทต.ท่าขนอน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายง่ายจัง
แค่ฟังก็เข้าใจ
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล