info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 256
info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลท่าขนอน

“ท่าขนอน เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ฟื้นศาสนสถาน ประสานใจชุมชน คนรักษ์ธรรมชาติ ใสสะอาดคลองพุมดวง”

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมพื้นที่

2. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย พร้อมพัฒนาระบบบริการให้สะดวกรวดเร็ว

3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา อบรม ของบุคลากร

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักประชาธิปไตย

5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา มี 6 ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

 

วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลท่าขนอน “ท่าขนอน เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ฟื้นศาสนสถาน ประสานใจชุมชน คนรักษ์ธรรมชาติ ใสสะอาดคลองพุมดวง” พันธกิจ 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมพื้นที่ 2. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย พร้อมพัฒนาระบบบริการให้สะดวกรวดเร็ว 3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา อบรม ของบุคลากร 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักประชาธิปไตย 5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา มี 6 ยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระบบข้อมูลข่าวสาร
Web mail
ทต.ท่าขนอน
E-Mail อีเมลล์
info@thakhanoncity.go.th
ทต.ท่าขนอน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายง่ายจัง
แค่ฟังก็เข้าใจ
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล