info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 178
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 [28 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าขนอน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [20 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
อบรมการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) [20 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ต้อนรับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมวัดปราการ [17 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กักตัวในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าขนอน [17 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ลงพื้นที่งานซ่อมแซม บำรุงรักษาผิวถนน [15 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [29 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) [27 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 [25 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ลงพื้นที่กั้นแนวเขต และมอบถุงยังชีพบ้านผู้ป่วยโรคโควิด - 19 [20 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 95 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระบบข้อมูลข่าวสาร
Web mail
ทต.ท่าขนอน
E-Mail อีเมลล์
info@thakhanoncity.go.th
ทต.ท่าขนอน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายง่ายจัง
แค่ฟังก็เข้าใจ
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล