เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
group สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายวิชัย นนท์เข็มพรม)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
( นางกิตติยา จิตอารี )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
( นางสาวปรมาวตี หนูแก้ว )
นักทรัพยากรบุคคล
( นางสาวอรวิสา ไชยเดช )
นิติกร
(นายพิพัศพล ศรีเพชรพูล)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
( นายเอกชัย แซ่ภู่ )
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายธีระพงษ์ วิเชียร)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายวรพจน์ เพชรศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสมพงษ์ จันทร์ช่วง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นางสุธาสินี อ่อนสด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวจารุวรรณ บรรณสิทธิ์)
พนักงานจ้าง