messager
 
เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
group สำนักปลัด
(นางสาวกัญจน์พร ทัพพ์เพ็ชร)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นายวิชัย นนท์เข็มพรม)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
( นางกิตติยา จิตอารี )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
( นางสาวปรมาวตี หนูแก้ว )
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
( นางสาวอรวิสา ไชยเดช )
นิติกรปฏิบัติการ
(นายพิพัศพล ศรีเพชรพูล)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
( นายเอกชัย แซ่ภู่ )
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายธีระพงษ์ วิเชียร)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายวรพจน์ เพชรศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสมพงษ์ จันทร์ช่วง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นาย ชญานิน ศรีประดิษฐ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวจารุวรรณ บรรณสิทธิ์)
พนักงานจ้าง
(นายพรศักดิ์ แก้วมุด)
พนักงานขับรถยนต์