เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 152
เดือนนี้ 5,294
เดือนที่แล้ว 9,782
ทั้งหมด 62,247

group สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายวิชัย นนท์เข็มพรม)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
(นายวิชัย นนท์เข็มพรม)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายพิพัศพล ศรีเพชรพูล)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายพิพัศพล ศรีเพชรพูล)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เอกชัย แซ่ภู่
เจ้าพนักงานธุรการ
เอกชัย แซ่ภู่
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายธีระพงษ์ วิเชียร)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายธีระพงษ์ วิเชียร)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายวรพจน์ เพชรศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายวรพจน์ เพชรศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสมพงษ์ จันทร์ช่วง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นายสมพงษ์ จันทร์ช่วง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นางสุธาสินี อ่อนสด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุธาสินี อ่อนสด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวจารุวรรณ บรรณสิทธิ์)
พนักงานจ้าง
(นางสาวจารุวรรณ บรรณสิทธิ์)
พนักงานจ้าง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่