info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 281
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง (สำนักปลัด) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง(สำนักปลัด) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถประจำตำแหน่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านท่า หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกกวาดถนนและเก็บขยะมูลฝอย ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชน/บุคคลภายนอกกวาดถนนและเก็บขนขยะมูลฝอย ระหว่าง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289 |
insert_drive_file รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศราคกลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ระยะที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรางโครงการขุดลอกห้วยเกาะหมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bindding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273 |
photo ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการกำกับติดตามและพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278 |
insert_drive_file ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยเกาะ ม.7 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สฏ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 293 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกห้วยเกาะ ม.7 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สฏ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกห้วยเกาะ หมู่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกห้วยเกาะ หมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร์ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกกวาดถนนภายในเขตเทศบาลฯ พ.ย.62-ก.ย.63 ปีงบประมาณ2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4468 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกกวาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน พ.ย. 62-ก.ย.2563 ปีงบประมาณ 2563ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bindding) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
1 - 20 (ทั้งหมด 137 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระบบข้อมูลข่าวสาร
Web mail
ทต.ท่าขนอน
E-Mail อีเมลล์
info@thakhanoncity.go.th
ทต.ท่าขนอน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายง่ายจัง
แค่ฟังก็เข้าใจ
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล