เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
group กองการศึกษา
(นางสาวจรรธิรา อัยราคม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางสาววารุณี นวลแก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาววรรณธิดา พันรังษี)
นักพัฒนาชุมชน
(นางนิภาวรรณ สมเพชร)
ครู
(นางสาวฐิรฉัตร ทีปะปาล)
ครู
(นางสาววิยะดา ยุงรัมย์)
นักวิชาการศึกษา
(นางอภิญญา พืชผล)
ผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.ปานใจ ศรเกษตริน)
พนักงานจ้าง