messager
 
เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
group กองช่าง
(นายวีระชัย ปวีณพงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธา
(นายเมธา รัชชะ)
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
(นางหัธยา บัวเย็น)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายพิทยาธร เพชรชู)
ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าและโยธา