info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 267
folder การบริหารงานบุคคล
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่ขนอน เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครึ่งปีแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าตอบแทน เกณฑ์ และมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลา และการมาทำงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ข้าราขการครู และบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ของเทศบาลตำบลท่าขนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าตอบแทน เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าตอบแทน เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินผล การปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาล : เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาล : ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ครู) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนท้องถิ่นรับเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระบบข้อมูลข่าวสาร
Web mail
ทต.ท่าขนอน
E-Mail อีเมลล์
info@thakhanoncity.go.th
ทต.ท่าขนอน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายง่ายจัง
แค่ฟังก็เข้าใจ
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล