info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 169
folder ฐานข้อมูลผู้พิการ
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลท่าขนอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายใหม่ เดือนกันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศบัญชี ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2564 (ลงทะเบียนเดือนมีนาคม 2564 รายใหม่ 1 ราย) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้พิการให้ลงทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศบัญชี ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2564 (ลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2563 รายใหม่ 2 ราย) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศบัญชี ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2564 (ลงทะเบียนเดือนตุลาคม 2563 รายใหม่ 2 ราย) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศบัญชี ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2563 (ลงทะเบียนเดือนกรกฎาคม 2563 รายใหม่ 1 ราย) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศบัญชี ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2563 (ลงทะเบียนเดือนมิถุนายน 2563 รายใหม่ 1 ราย) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศบัญชี ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2563 (ลงทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายใหม่ 3 ราย) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file ประกาศบัญชี ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2563 (ลงทะเบียนเดือนธันวาคม 2562 รายใหม่ 1 ราย) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file ประกาศบัญชี ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2563 (ลงทะเบียนเดือนตุลาคม 2562 รายใหม่ 1 ราย) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file ประกาศบัญชี ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระบบข้อมูลข่าวสาร
Web mail
ทต.ท่าขนอน
E-Mail อีเมลล์
info@thakhanoncity.go.th
ทต.ท่าขนอน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายง่ายจัง
แค่ฟังก็เข้าใจ
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล