เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน
insert_drive_file สรุปโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ปิดบัญชีแสดงรายรับ - รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ผลการประกวดกระทง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ผลการประกวดนางนพมาศจำแลง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครกระทงเข้าร่วมประกวดกระทงงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ------>>ใหม่<<------ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
photo ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง(สำนักปลัด) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าขนอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
1 - 20 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3