เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2543
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2547
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2543
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง(สำนักปลัด) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าขนอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลท่าขนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
insert_drive_file การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
1 - 20 (ทั้งหมด 42 รายการ) 1 2 3