เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
check_circle ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา.
ในปี พ.ศ. 2499 ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลท่าขนอน โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2499 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้าที่ 91 เล่มที่ 73 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2499 โดยมีพื้นที่สุขาภิบาลทั้งหมด 3.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,219 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเขตการปกครอง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลท่าขนอน ทั้งหมด และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าขนอน บางส่วน ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะ จากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลท่าขนอน ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
ประวัติความเป็นมาของจังหวัด
ในปี พ.ศ. 2499 จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลท่าขนอน โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2499 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้าที่ 91 เล่มที่ 73 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2499 โดยมีพื้นที่สุขาภิบาลทั้งหมด 3.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,219 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเขตการปกครอง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลท่าขนอน ทั้งหมด และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าขนอน บางส่วน ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลท่าขนอน ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542